Actievoorwaarden 'Deel jouw Verhaal'

 

1. Algemeen
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Deel jouw verhaal winactie’ (hierna te noemen: "de Actie") van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Pickwick is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.
II. De Actie heeft als doel mensen hun Tea Topic verhaal te laten delen.
III. De Actie start 1 december 2019 t/m 30 juni 2022 (de “Actieperiode”).
IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site https://www.pickwick.nl/teatopics/deel-jouw-verhaal/actievoorwaarden geplaatst, voorzien van een datum.
VI. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

2. Deelname
I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
III. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
IV. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
V. Deelnemer aan de Actie is een ieder die het deelnameformulier volledig invult op https://www.pickwick.nl/teatopics/deel-jouw-verhaal/
VI. Eén (1) deelname per persoon/e-mail adres. Wanneer deelnemer meerdere malen met heeft mee gedaan, zal hij/zij worden gediskwalificeerd van de Actie.
VII. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de website https://www.pickwick.nl/teatopics/deel-jouw-verhaal/ Deelname aan de Actie is niet mogelijk via derde partijen, i.e. Facebook, Twitter of Instagram.
VIII. Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen (zonder vermelding van woonplaats) voor promotionele doeleinden te gebruiken.
IX. Deelnemen aan de actie kan t/m 30 juni 2022.
X. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
XI. Door inzending stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
XII. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

3. Privacy
I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam en e-mail adres om contact op te kunnen nemen bij het eventuele winnen van de Actie. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
III. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar JACOBS DOUWE EGBERTS Consumentenservice naar: consumenten.service@jdecoffee.com

4. Prijzen
I. Door deelname aan de Actie kan elke maand kans gemaakt worden op een Pickwick Tea Topic spel.
II. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.
III. Uit de inzendingen wordt elke maand een winnaar getrokken via www.random.org. Dit zal plaatsvinden elke 25e van de maand.
IV. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
V. De winnaar wordt uiterlijk 5 dagen later bekendgemaakt via een persoonlijke e-mail.
VI. De prijsuitreiking van alle prijzen vindt plaats, uiterlijk 2 weken na bekendmaking adres van prijswinnaars aan Organisator.
VII. De prijs wordt per post verzonden. Na bekendmaking ontvangen winnaars via hun opgegeven e-mail persoonlijk bericht. De winnaars dienen binnen 2 weken te reageren op Organisator met adres waarop de prijs moet worden afgeleverd. Indien Deelnemer niet binnen 2 weken na persoonlijk e-mail bericht reactie geeft aan Organisator met daarbij het adres waarop de prijs moet worden afgeleverd, vervalt de prijs aan Organisator.
VIII. Indien deelnemer niet binnen 2 weken na uitreiking en/of aanbieding op een door Deelnemer gespecificeerd adres de prijs in ontvangst heeft genomen vervalt de prijs aan Organisator. Onder uitreiking wordt ook verstaan het aan bieden van de prijs op het door Deelnemer opgegeven adres.
IX. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
X. Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

5. Aansprakelijkheid
I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.
III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.
IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld
aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

6. Slotbepalingen
I. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op https://www.pickwick.nl/teatopics/deel-jouw-verhaal/actievoorwaarden en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:
1. JACOBS DOUWE EGBERTS Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of
2. https://service.pickwicktea.com/nl/pickwick-nl/
II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan JACOBS DOUWE EGBERTS Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.
III. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Aldus opgemaakt te Utrecht, 27 november 2019