Actievoorwaarden ‘Pickwick Tea Topics Vaderdag’

 

1. Algemeen 

I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Pickwick Tea Topics Vaderdag’ actie (hierna te noemen: "de Actie") van JACOBS DOUWE EGBERTS NL BV (verder te noemen: "de Organisator"). Pickwick is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam. 
II. De Actie heeft als doel om het Pickwick merk te promoten.
III. De Actie start 16-05-2019 om 09.00u en geldt zolang de voorraad strekt, maar eindigt in ieder geval ten laatste 17-05-2019 om 23.59u.
IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 
V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site www.pickwick.nl/actievoorwaarden-teatopics worden geplaatst, voorzien van een datum.


2. Deelname


I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis. 
III. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
IV. Met deze actie kun je een ‘Persoonlijke Tea Topic” versturen. Deze “Persoonlijke Tea Topic” wordt enkel verstuurd naar een adres in Nederland.
V. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie.
VI. Deelnemer aan de Actie is een ieder die het deelnameformulier (stap 1 t/m 4) volledig invult op http://www.pickwick.nl/teatopics/.
VII. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de website http://www.pickwick.nl/teatopics/.
VIII. De uiterste inleverdatum van het deelnameformulier op http://www.pickwick.nl/teatopics/ is op 17 mei 2019
IX. De deelnemer kan per e-mailadres maximaal 1 aanvraag om een “Persoonlijke Tea Topic” te versturen invoeren.
X. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator. 
XI. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten niet overdraagt aan Organisator. Dit betekent onder andere dat Organisator het recht heeft de ingestuurde vragen voor eigen doeleinden te gebruiken, zonder gebruik van persoonlijke gegevens. Organisator heeft het recht om tot uiterlijk 19 mei 2019 contact op te nemen met Deelnemer ten aanzien van de Actie.
XII. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.
XII. Er zullen maximaal 15.000 “Persoonlijke Tea Topics” door Organisator worden geproduceerd op 16 en 17 mei 2019. Als dit aantal wordt bereikt zal de Actie worden stopgezet en is het niet meer mogelijk om aan deze Actie deel te nemen.

3. Privacy

I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam en e-mail adres om een bevestigingsmail te kunnen sturen wanneer jouw Tea Topic verstuurd wordt. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. 

III. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie de naam en adresgegevens van degene naar wie je een ‘Persoonlijke Tea Topic’ wilt versturen. Deze gegevens van de ontvanger worden nooit verwerkt voor toekomstige marketing- of andere doeleinden.

IV. Wij zullen deze gegevens enkel gebruiken voor de uitvoering van de actie. Organisator deelt de gegevens slechts met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de actie (zie ook onze privacy policy op de website www.pickwick.nl).


V. Je garandeert dat alle door jouw verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Als blijkt dat het opgegeven adres niet vindbaar of traceerbaar is kunnen we de “Persoonlijke Tea Topic” niet versturen. De organisator is in voornoemde gevallen niet verplicht verdere actie te ondernemen en zal de “Persoonlijke Tea Topic” laten vernietigen. Dit geldt eveneens als de “Persoonlijke Tea Topic” retour wordt gestuurd.


VI. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Uiterlijk 30 dagen na de actie worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar Jacobs Douwe Egberts Consumentenservice naar: consumenten.service@jdecoffee.com.

 

4. De Actie

A. Hoe kun je meedoen?

I. In de actieperiode kun je gratis een “Persoonlijke Tea Topic” aanvragen via www.teatopics.nl.
II. Je kunt per e-mailadres één keer een ‘Persoonlijke Tea Topic’ versturen naar een adres in Nederland.

B. Hoe werkt de actie?

I. Ga naar de actiewebsite http://www.pickwick.nl/teatopics/.
II. Klik op de banner met ‘BEDENK EEN VRAAG’ of ‘KIES EEN BESTAANDE VRAAG’.
III. Vul jouw ‘Persoonlijke Tea Topic’ in het theelabel in of kies één van de standaard vragen. Vul jouw eigen naam en e-mail adres in de daarvoor bestemde witte vlakken in (Stap 1).
IV. Vul de naam van de ontvanger in, zoals je wilt dat deze op de postkaart komt te staan (Stap 2).
V. Vul vervolgens de naam en adresgegevens van de ontvanger in. Indien je de ‘Persoonlijke Tea Topic’ naar jezelf wilt versturen, vul je hier je eigen adresgegevens in (Stap 3).
VI. Op 14 of 15 juni 2019 zal een fulfilment e-mail worden verstuurd aan het e-mailadres dat in Stap 1 is opgegeven.
VII. Op 14 of 15 juni 2019 zal de “Persoonlijke Tea Topic” aan het adres dat in Stap 3 is opgegeven worden afgeleverd.
VIII. De ‘Persoonlijke Tea Topic’ zal op het label van een theezakje Pickwick ‘Green Tea Orange Mandarin’ worden geplakt. Dit theezakje incl. persoonlijk label zal op een postkaart worden geplaatst, en met de post verzonden worden naar het door jou opgegeven adres.

 

5. Aansprakelijkheid

I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten. 
II. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computerhardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van deelname formulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk. 
III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor de vragen of uitspraken die door de verzender van de Tea Topic aan de ontvanger van de Tea Topic wordt gestuurd.
IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

6. Slotbepalingen 


I. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.pickwick.nl/actievoorwaarden-teatopics en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan: 1. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of 2. consumenten.service@jdecoffee.com 
II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan JACOBS DOUWE EGBERTS BV NL, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator. 
III. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.


Aldus opgemaakt te Utrecht op 02-05-2019